ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
 
CVShark Betéti Társaság, (1113 Budapest, Bartók Béla út 79. félemelet 6. ajtó, adószám 27075513-2-43), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a CV Shark Academy előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.
 
1. A szolgáltatás leírása
A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat az előfizetőknek. A leckék tartalma a www.sharkacademy.hu oldalon megtekinthető a regisztráció és a sikeres fizetés után.
1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:
• 1.1. A kurzus kiválasztása.
• 1.2. Regisztráció
• 1.3. Fizetési mód kiválasztása, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, bankkártyás fizetés esetén azonnal.)
 
2. Az ÁSZF hatálya
2.1. Jelen ÁSZF 2022. október hónap 15. napjától hatályos.
 
3. Az ÁSZF alanyai
3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed CV Shark Betéti Társaság-ra mint Szolgáltatóra, másrészről az Online kurzusok előfizetőire.
CVShark Betéti Társaság, 1113 Budapest, Bartók Béla út 79. félemelet 6. ajtó, adószám 27075513-2-43, email: cvshark@cvshark.hu), mint szolgáltató. 
Előfizető: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
 
4. A szerződés létrejötte
4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.
4.4. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.
 
5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
5.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.
5.2 Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.
5.3 Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:
• bankkártyás fizetés - azonnali
• átutalás a díjbekérő kiállítását követő 1 napon belül. 
5.4 Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.
5.5 Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról. Előfizető jogosult a cvshark@cvshark.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.
5.6 Természetes személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 
6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai
6.1 Szolgáltató köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a www.sharkacademy.hu oldalon a szerződéskötéstől számítva legalább 90 naptári napig.
6.2 A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.
A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).
6.3 A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.
6.4 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.
6.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.
6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy esetén: Előfizető cégnevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.)
A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Infó tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához, valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.
Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.
 
7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés
7.1. A Szerződés megszűnik:
• a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
• nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével,
• természetesen személy Előfizető halálával,
• felek közös megegyezésével.
A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a www.sharkacademy.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) tesz eleget.
 
8. Elállási/Felmondási jog
A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus valamelyik anyagát meg nem nyitotta az előfizető (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!
„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján
8.1 A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.
Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.
8.2 A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.
A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.
 
9. Fizetési módok
9.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:
• bankkártyás fizetés - azonnali
• átutalás a díjbekérő kiállítását követő 2 napon belül. 
 
CVShark Betéti Társaság
10701324-71690216-51100005
HU79-1070-1324-7169-0216-5110-0005
CIB BANK, SWIFT: CIBHHUHBXXX
 
Az online bankkártyás fizetések a Stripe, illetve a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
 
10. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.
10.1 Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a www.sharkacademy.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.
10.2 A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.
10.3 A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
10.4 Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.sharkacademy.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.
 
11. Vis major
11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
11.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
11.3 Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.
11.4 A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.
 
12.Vegyes rendelkezések
12.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
12.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.
12.3 Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.
 

13.Havidíjas előfizetésekre vonatkozó külön rendelkezések

13.1 A szolgáltató egyes szolgáltatásait havidíjas előfizetés ellenében lehet igénybe venni. Az előfizetés (szerződés) határozatlan időre szól és az előfizetés lemondásáig vagy egyébként a szerződés megszűnéséig tart. Az előfizetés bármikor lemondható a Fiókon keresztül. A szerződés megszűnése esetén a már megfizetett előfizetési díj nem igényelhető vissza. Lemondás esetén a szolgáltatás a már kiegyenlített számlázási időszak (hónap) végéig marad elérhető. A szerződés megszűnése esetén a már megfizetett előfizetési díj nem igényelhető vissza.

13.2 Az előfizetés első hónapjához kapcsolódó első számla a visszaigazoló e-mail megérkezését követően kerül kiállításra, a soron következő számla pedig ezt követő 30 nap múlva (a tárgyhó kezdetén). A havidíj a számlán megjelölt fordulónapon kerül levonásra. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Előfizetőt, ha a havidíj levonása sikertelen (pl. fedezethiány miatt).

13.3 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférést felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha az aktuális havidíj levonása sikertelen. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a számlázási időszak és a havidíj mértékét: a változtatás 30 nappal azt követően lép életbe, hogy arról a Szolgáltató értesítést küldött az Előfizetőnek.

13.4 Az előfizetői bankkártyaadatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Ismétlődő fizetés: Az ismétlődő fizetés egy, a Stripe által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján az Előfizető (kártyabirtokos) által a Fiókban megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a soron következő előfizetési díjak ismétlődő megfizetéséhez, a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés beállításával az Előfizető egyúttal felhatalmazza az Stripe-ot, hogy az ismétlődő fizetés teljesítéséhez szükséges mértékben tárolja az Előfizető bankkártya adatait. A Stripe a sikeres fizetés tényéről az Előfizetőt a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.

13.5 Ismétlődő fizetés: Az Előfizetőnek a szolgáltatás megrendelése (Fiók létrehozása) során lehetősége van beállítania az első fizetéshez megadott bankkártyaadatok mentését a soron következő előfizetési díjak ismétlődő megfizetéséhez. Ez alapján a Stripe a Szolgáltató (mint kedvezményezett) rendelkezése szerint terheli meg az Előfizető bankkártyáját, amelyhez az Előfizető részéről nem szükséges külön nyilatkozat. Az ismétlődő fizetés beállításával az Előfizető egyúttal felhatalmazza a Stripe-ot, hogy az ismétlődő fizetés teljesítéséhez szükséges mértékben tárolja az Előfizető bankkártya adatait.

13.6 Időkorláthoz kötött szolgáltatás: Ha a konkrét szolgáltatás igénybevétele időkorláthoz (pl. előfizetési időtartamhoz) kötött, akkor az Előfizető felelős azért, hogy az időkorláton belül a konkrét szolgáltatást igénybe vegye. A szolgáltatás teljesítésével (szerződés megszűnése) az Előfizető akkor sem jogosult a szolgáltatást a továbbiakban igénybe venni, ha az időkorlát anélkül járt le, hogy az Előfizető a szolgáltatást igénybe vette volna (pl. a videó kurzust nem nézi meg). Ilyen esetekben az Előfizető nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre sem. 

Budapest, 2022. 10. 15.